Sydney. Bondi Beach, 1890
Sydney. Bondi Beach, 1890