Sydney. Navy days in the port of Sydney, 1942
Sydney. Navy days in the port of Sydney, 1942